Kallelse till extra bolagsstämma i IS Halmia AB

Vid ordinarie bolagsstämma 2019 fattades beslut om att aktiebolaget inte längre behövde ha en auktoriserad revisor. Av oklar anledning dröjde det dock till 2020-01-15 innan bolagsverket mottog sådan ansökan om förändring. Vid ordinarie stämma 2020- 02-25 fattades beslut om att godkänna aktiebolagets balans och resultatrapport i dess årsredovisning. Bolagsverket mottog denna årsredovisning 2020-05-26 varpå aktiebolaget får ett föreläggande 2020-07-31 om att årsredovisningen måste innehålla ett intyg från en auktoriserad revisor.

Nu är revisionen av årsredovisningen klar. Vår auktoriserade revisor kräver att vi kallar till en ny extra bolagsstämma där föreningens medlemmar på nytt godkänner den reviderade årsredovisningen i aktiebolaget. Till detta skall vi även formellt tillsätta Anders Nelson istället för Leif Bengtsson som ordförande i aktiebolaget.

Agenda:
1. Mötets öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av reviderad årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning i aktiebolaget
b) Disponering beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för perioden 2019

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
9. Val till styrelsen

a) Leif Bengtsson avgår som styrelseordförande och Anders Nelson tillträder
b) Magnus Backe som styrelseledamot
c) Nils Bäckström som styrelseledamot

10. Övriga frågor

Tid: 2020-09-29, kl 18.00
Plats: Örjansvall, Mediecentret

Årsredovisning IS Halmia AB 2019

// Christoffer Andréasson
 

Etiketter: föreningen